اخبار سازمان

تخصص:متخصص عفونی

سمت:رئیس کارگروه تعیین و تدوین معیارهای پزشک نمونه، عضو هیات بدوی انتظامی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:فاقد اطلاعات