اخبار سازمان

تخصص:دکتر داروسازی

سمت:مدیر روابط عمومی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان استادان داروخانه دکتر ساده