اخبار سازمان

تخصص:کارشناس مامایی

سمت:نماینده سازمان در کمیته ترویج زایمان طبیعی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:فاقد اطلاعات