گزارش تصویری از جلسه روز سه شنبه ، مورخ 21 آبان ماه 97 باحضور مدیر عامل محترم بیمه دی، مدیر محترم درمان محترم بنیاد شهید

،ریاست سازمان وجمعی از پزشکان محترم عمومی طرف قرارداد با بیمه بنیادشهیدوبیمه دی