چاپ

جلسه مورخ 97/7/25درخصوص نحوه بی خطرسازی،جمع آوری ودفن زباله های عفونی مطب ها و مراکز درمانی به شرح ذیل تشکیل گردید.

1- برای مطب های پزشکان و دندانپزشکان دارای پسماند عفونی هفته ای یکبار مراجعه ، ماهیانه 600،000 ریال
2- برای سایرمراکزاعم از مطب های دارای واحد تزریقات و اتاق عمل سرپایی ، خدمات جنبی تولیدکننده پسماندپزشکی، حجامت وطب سنتی ، آزمایشگاهها، کلینیک های دندانپزشکی دوبار در هفته و در هر بار مراجعه مبلغ 100،000 ریال و به ازای 0 تا 5 کیلوگرم پسماند در هر بار مراجعه 100،000 ریال – 5 تا 10 کیلوگرم 200،000 ریال و به همین ترتیب
3- درصورتی که پزشک یا مسئول فنی مطب یا مراکز تشخیصی نیاز به مراجعه بیش از 2 بار در هفته دارند، به ازای هر بار مراجعه بیشتر، 100،000 ریال به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.