به نام خدا
سلام
پانزدهمین جلسه هیات مدیره (ششمین جلسه در سال جاری) ، ساعت ۹:۳۰ شب ، چهارم شهریور در محل سازمان با طرح موضوعات ذیل برگزار شد.

۱_ گزارش نحوه برگزاری مراسم روز پزشک که تمامی همکاران از نحوه برگزاری اظهار رضایتمندی نمودند.
۲_ اجرای طرح نسخه الکترونی ک بررسی و مقرر شد از ریاست محترم سازمان تامین اجتماعی دعوت شده ، موضوع بررسی و پیگیری شود.
۳_ طرح پزشکان دوستدار کودک و نحوه همکاری سازمان در این خصوص توسط مدعو محترم جناب آقای دکتر پزشکی ، مطرح و مقرر شد ضمن اطلاع رسانی ، همکاران جامعه پزشکی در صورت تمایل به همکاری در این خصوص با اطلاع موضوع به سازمان ، نسبت به تشکیل کمیته حمایتی از کودکان بویژه کودکان کار ، اقدام و اهداف و برنامه ها در قالب تدوین اساسنامه اجرایی گردد.
۴_ به منظورارتقاء جایگاه جامعه پزشکی و صیانت از حقوق بیماران درراستای اجرای وظایف تکلیفی سازمان مقرر شد تا طی مکتوبی از همکاران پزشکی که نسبت به ویزیت و معاینه گروهی اقدام می نمایند تا پایان مهرماه فرصت اصلاح فرآیند داده شود و پس از آن بر اساس ضوابط جاری ، تصمیمات لازم اتخاذ می گردد.

هیات مدیره سازمان نظام پزشکی همدان