ثبت نام در همایش ملی فرصت ها و چالش های به شرح زیر اطلاع رسانی می گردد