موافقت برگزاری دوره علمی و عملی ویژه مشمولین لابراتوارهای پروتز دندانی در تهران انجام شد