آخرین مدرک تحصیلی دانشگاه و یا گواهی موقت تحصیلی

اصل و تصویر کارت ملی

کارت نظام پزشکی

مراجعه به آقای مهدی رضوانی جهت تسویه حساب حق عضویت سالانه در واحد امور مالی سازمان

تکمیل فرم ثبت نام اولیه با مراجعه حضوری به مسئول صدور کارت آقای محمدرضا غیائی