مایش جامعه پزشکی با محوریت :مسائل مالیاتی در سال98،تعرفه هاو نسخ الکترونیک روز یکشنبه مورخ 22اردیبهشت 98 در محل سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار میگردد.


با توجه به تغییرشرایط مالیاتهای مستقیم درسال98 جهت پیشگیری ازوقوع جریمه ها یا مالیاتهای سنگین حضور در جلسه فوق الذکر ضروری میباشد.سازمان نظام پزشکی همدان