به نام خدا
سلام
پانزدهمین جلسه هیات مدیره (ششمین جلسه در سال جاری) ، ساعت ۹:۳۰ شب ، چهارم شهریور در محل سازمان با طرح موضوعات ذیل برگزار شد.

سیزدهمین جلسه هیات مدیره ، ساعت ۹ شب مورخ سوم تیرماه نودوهفت تشکیل ، موضوعات مشروحه ذیل در دستور کار قرار گرفته ، بررسی شد.