بیمه مسئولیت پزشکان به شرح زیر به اطلاع اعضای محترم معرفی میگردد