امعه عزتمند پزشكي همدان : يكسال سخت و پر اضطراب را پشت سر گذاشتيد و سند زريني بر ارزشمند بودن شغل و حرفه و توانتان به يادگار گذاشتيد ، در زماني كه جامعه پزشكي آماج بيشترين هجمه ها بود، شما بزرگوارانه بدون توجه به آنچه در رسانه ها و تريبونها از زشت گويي به جامعه پزشكي ميگذشت پر تلاش تر از قبل نشان داديد كه جامعه پزشكي استوار بر سوگند خويش به وظيفه خود در خدمت به مردم متعهد است و با جانفشاني در روزهاي كه همه حتي از ديدن عزيزان خويش پرهيز مينمودند صحنه هايي آفريديد كه در تمام طول تاريخ پزشكي ماندگار خواهد ماند ، اميدوارم سال جديد برايتان سرشار از روزهاي شاد و پر نشاط باشد.

دکتر علیرضا مدرکیان رییس سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان