2 قطعه عکس رنگی 4*3

اصل و کپی صفحات شناسنامه (2سری)

اصل و کپی کارت ملی (2سری)

کپی پروانه دائم یا ابلاغ شروع بکار عکس دار طرح نیروی انسانی یا ابلاغ دستیاری

مراجعه حضوری به آقای مهدی رضوانی مسئول واحد مالی سازمان نظام پزشکی همدان جهت تسویه حق عضویت

رسید 600/000 ریال بحساب 14014014/85جام بانک ملت شعبه دانشگاه تهران بنام سازمان نظام پزشکی بابت صدور کارت عضویت

تکمیل فرم ثبت نام اولیه با مراجعه به آقای غیائی مسئول صدور کارت در سازمان نظام پزشکی همدان

یک عدد پوشه و گیره