تخصص:دکتری فیزیوتراپی

سمت:معاون آموزشی سازمان نظام پزشکی