تخصص:دکتر داروسازی

سمت:قائم مقام، رئیس هیات تجدیدنظر انتظامی استان و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان مهدیه داروخانه دکتر جهانشاهی