مدارک لازم جهت گواهی عدم سو پیشینه به شرح زیر است

تکمیل فرم لاتین (نام و نام خانوادگی طبق املاء پاسپورت)

درخواست دست نویس متقاضی با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره نظام پزشکی

ارائه تصویر پروانه مطب معتبر در صورت دارا بودن

مراجعه حضوری به واحد رسیدگی به شکایات سازمان و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه انتظامی به درخواست شخصی

مراجعه حضوری به واحد مالی سازمان جهت تسویه حق عضویت

ارائه تصویر کارت نظام با تاریخ معتبر

واریز فیش به مبلغ 000/800 ریال به شماره حساب 85/14014014 به نام سازمان نظام پزشکی مرکزی شعبه دانشگاه تهران