تخصص:پزشک عمومی

سمت:رئیس هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و شورای هماهنگی استان همدان

آدرس محل کار:فاقد اطلاعات