تور نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی ، تجهیزات و صنعت دندانپزشکی IDS 2019

 غرفه سازی برای  نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی همدان توسط گروه هونام انجام میگیرد

زیر مجموعه ها