با احترام همکاران گرامی در راستای رعایت منشور حقوق بیمار موارد زیر را جهت انجام به استحضار می رسانیم .

به استناد مصوبه هیئت وزیران تعرفه خدمات پزشکی و درمانی به شرح در ادامه این طلاعیه به استحضار همکاران گرامی در شهر همدان میرساند

مایش جامعه پزشکی با محوریت :مسائل مالیاتی در سال98،تعرفه هاو نسخ الکترونیک روز یکشنبه مورخ 22اردیبهشت 98 در محل سالن همایشهای دانشگاه علوم پزشکی همدان برگزار میگردد.

تاریخ : دوم دیماه نودو هفت
ساعت : ۸:۳۰ شب