تاریخ : دوم دیماه نودو هفت
ساعت : ۸:۳۰ شب

در روزدوشنبه مورخ 97/9/5 جلسه ای در سازمان نظام پزشکی پیرامون مشکلات داروخانه ها و مراکز درمانی خصوصی

جلسه مورخ 97/7/25درخصوص نحوه بی خطرسازی،جمع آوری ودفن زباله های عفونی مطب ها و مراکز درمانی به شرح ذیل تشکیل گردید.