اخبار سازمان

عضو هیئت مدیره

تخصص:پزشک عمومی

سمت:عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی و دبیر هیات بدوی انتظامی

آدرس محل کار:فاقد اطلاعات