اخبار سازمان

تخصص:متخصص کودکان

سمت:عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان بوعلی ساختمان پزشکان شفا