اخبار سازمان

تخصص:متخصص اعصاب و روان

سمت:معاون انتظامی، معاون دادستان و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان کولانج ساختمان پزشکان توانا