اخبار سازمان

تخصص:دکتر فیزیوتراپی

سمت:معاون آموزشی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:فاقد اطلاعات