اخبار سازمان

تخصص:متخصص جراحی فک و صورت

سمت:معاون امور رفاهی، عضو هیات بدوی انتظامی و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان بوعلی ساختمان پزشکان دی