اخبار سازمان

تخصص:دندان پزشک عمومی

سمت:دادیار و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان پاستور برج پاستور