اخبار سازمان

تخصص:متخصص رادیولوژی

سمت:عضو هیات تجدیدنظر انتظامی استان و عضو هیات مدیره سازمان نظام پزشکی

آدرس محل کار:خیابان بوعلی ساختمان پزشکان آراد