اخبار سازمان

تخصص: دکترای تخصصی ایمونولوژی

سمت:نماینده هیئت مدیره در مجمع عمومی سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران

آدرس محل کار:دانشگاه علوم پزشکی همدان _ دانشکده پزشکی _ گروه ایمونولوژی