جلسه بازرسی و نظارت در روز سه شنبه مورخ 97/7/24 با حضور معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری،

دادستان و معاون انتظامی سازمان ،رئیس هیئت بدوی انتظامی سازمان ، مدیر اداره نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی و رابط سازمان با معاون محترم اجتماعی دادگستری پیرامون مسائل مرتبط با نظارت بر مطب ها و مراکز درمانی و رسیدگی به تخلفات پزشکی در حوزه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت .