جلسه جمع آوری و دفع زباله های عفونی در روز چهارشنبه،مورخ 97/7/25 با حضور نمایندگان محترم : استانداری ، سازمان حفاظت از محیط زیست، معاونت بهداشتی، معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی همدان ، دندانپزشکان و علوم آزمایشگاهیان به منظور اجماع و رسیدن k واحد جهت جمع آوری زباله ها توسط پیمانکار معرفی شده توسط کارگروه مدیریت پسماند استانداری تشکیل گردید که متعاقبا تفاهم نامه این سازمان با شرکت پیمانکاری مذکور به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسید .