در روز سه شنیه مورخ 97/9/13 اولین جلسه رسمی سایت سازمان نظام پزشکی با حضور برخی نمایندگان معرفی شده توسط

گروه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی پیرامون نحوه نگارش و لودینگ مقالات تشکیل و متعاقب آن مقرر گردید پس از انجام مراحل اداری و اخذ مجوز های لازم جهت راه اندازی مجله الکترونیک، بصورت مستمر جلسات تشکیل و با استعانت از نمایندگان گروه های مختلف پزشکی و پیراپزشکی نسبت به ارائه مقالات علمی و صنفی اقدام گردد .                                                                  سازمان نظام پزشکی همدان