به استناد مصوبه هیئت وزیران تعرفه خدمات پزشکی و درمانی به شرح در ادامه این طلاعیه به استحضار همکاران گرامی در شهر همدان میرساند