با احترام همکاران گرامی در راستای رعایت منشور حقوق بیمار موارد زیر را جهت انجام به استحضار می رسانیم .