روز شنبه 97/4/9 جلسه کمیته اجرایی برگزاری روز پزشک