معاونت انتظامی سازمان نظام پزشکی در راستای اهداف خود، بنا دارد در جهت افزایش اطلاعات شاغلان حرف پزشکی در زمینه وظایف قانونی و تخلفات انتظامی و پیشگیری از وقوع شکایات از کادردرمانی اقدام نماید.
بدین منظور مواد و تبصره های آیین نامه های انتظامی نظام پزشکی و مجازات مربوطه و مهمترین موارد منجر به شکایات از شاغلین حرف پزشکی خدمت همکاران محترم عرضه می گردد