در روز سه شنبه مورخ 97/7/17 جلسه ای با حضور ریاست سازمان نظام پزشکی و دادستان و معاون محترم انتظامی سازمان نظام پزشکی _ معاون محترم دادستان و ریاست محترم شعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب _ روسا و دبیران هیات های بدوی انتظامی و تجدید نظر سازمان _ مدیر محترم اداره نظارت و اعتبار بخشی دانشگاه علوم پزشکی همدان _ مدیرکل محترم پزشکی قانونی _ رئیس محترم شعبه پنجم تعزیرات حکومتی _ مدیر محترم طب ایرانی و مکمل به منظور همسان سازی نحوه رسیدگی به پرونده های انتظامی و نزدیک تر کردن دیدگاه های کلیه گروه های درگیر در روند رسیدگی به تخلفات پزشکی برگزار گردید که متعاقب این نشست کلیه چالش های موجود در نحوه صدور آرا و شیوه بررسی تخلفات پزشکی و نحوه ارسال مراسلات و تشریفات اداری به هنگام صدور حکم و همچنین نحوه دعوت از پزشکان به دادسرای عمومی و انقلاب که از اهم مسایل مطروحه بوده و متعاقب آن مقرر گردید هیچ احضاری از طریق کلانتری ها
صورت نپذیرد. فیمابین سازمان نظام پزشکی و ارگان های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت .