کپی کارت ملی شاکی

کپی از تمام مدارک پزشکی از قبیل آزمایشات، نسخه های دارویی، رادیوگرافی و ...

پوشه و گیره

واریز وجه شکایت از نحوه درمان به شماره حساب 1110/27 بانک سپه ، شعبه آرامگاه مد شعبه 918 یا از طریق کارت بانکی شخص شاکی در محل سازمان نظام پزشکی واحد امور مالی

(در ارتباط با نرخ هزینه با واحد رسیدگی شکایات آقای سهیل محمدطاهری تماس بگیرید.)
(تذکر: لازم بذکر است شکایت از نحوه رفتار پزشک و یا شکایت تعرفه ای، بدون هزینه در سازمان نظام پزشکی بررسی می گردد)

بعد از تهیه مدارک جهت تکمیل فرم مخصوص شکایت به واحد رسیدگی به شکایات سازمان نظام پزشکی مراجعه فرمایید.

تذکر مهم:در صورتی که کمتر از یک سال از تخلف نگذشته باشد شکایت مستقیماً در سازمان نظام پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد و در غیر اینصورت مراتب به دستور مرجع قضایی به سازمان نظام پزشکی ارجاع داده می شود.