یک قطعه عکس 4*3 رنگی (پشت نویسی شده )

اصل کارت عضویت

درخواست شخصی تعویض کارت (توسط متقاضی با مهر و امضاء)

رسید 600/000 ریال بحساب 14014014/85جام بانک ملت شعبه دانشگاه تهران بنام سازمان نظام پزشکی بابت صدور کارت عضویت

مراجعه حضوری به واحد مالی سازمان نظام پزشکی همدان جهت تسویه حق عضویت

همراه داشتن اصل و تصویر کارت ملی متقاضی

درصورت مفقودی کارت نظام پزشکی ابتدا گزارش کتبی مفقودی را به سازمان نظام پزشکی ارائه و پس از 10 روز مدارک فوق را باانضمام تصویر کل صفحات شناسنامه و درخواست صدور کارت  المثنی به سازمان نظام پزشکی ارائه تحویل فرمائید .